fbpx

Αυγ 3, 2017 | Νεα, Νομοθεσία

Αδειοδοτικός νόμος και νέα υγειονομική διάταξη: Τι να προσέξετε

Απλούστευση διαδικασιών υπόσχεται η νέα υπουργική απόφαση που αφορά την αδειοδότηση επιχειρήσεων – μεταξύ των οποίων και εκείνων του υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΑ 16228/2017). Η ρύθμιση των υγειονομικών όρων για τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι ο σκοπός της νέας υγειονομικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017 της οποίας η εφαρμογή άρχισε από τις 9 Ιουλίου 2017. Η προσπάθεια είναι καλή αλλά και πάλι με πολλά κενά που καλείται γρήγορα να καλύψει ο νομοθέτης.

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις νέες διατάξεις και να δούμε τι πρέπει να προσέξουμε για να μη βρεθούμε προ εκπλήξεων αλλά και να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Εν πρώτοις, χρειάζεται προσοχή στο να μην υπάρξει σύγχυση μεταξύ του νόμου που αφορά την αδειοδοτική διαδικασία και της υγειονομικής διάταξης που θέλει να συμβάλει βάζοντας όρους και προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ας εξοικειωθούμε λοιπόν με τη νέα ορολογία και τη διαδικασία αδειοδότησης.

Και εν αρχή η «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»

 • Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη ή τη μεταβολή στη λειτουργία της.
 • Από τις 06/06/2017 υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr και αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας αυτής. Από την υποβολή της ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας.
 • Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται, φέρει μοναδικό αριθμό που παράγεται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.
 • Δεν απαιτείται πλέον άδεια λειτουργίας, αλλά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. επιμέρους άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.). Δηλαδή, με λίγα λόγια, η γνωστοποίηση υποβάλλεται όταν η επιχείρηση είναι καθ’ όλα έτοιμη να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της.

 

Προσοχή: Πριν την γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος, Υπ. Ανάπτυξης κλπ.), αίτηση συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να ζητεί την έγκριση εγκατάστασης της δραστηριότητας.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πριν την υποβολή γνωστοποίησης στην δημοτική υπηρεσία, απαιτείται παράβολο και βεβαίωση μη οφειλής.

Γενικά, οι οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με τη διαδικασία της γνωστοποίησης, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4442/2016, είναι οι ακόλουθες:

 • Μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών.
 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 • Τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών.
 • Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής.

Τα παραπάνω γενικά, ισχύουν για την ίδρυση – έναρξη μιας επιχείρησης. Τι ισχύει όμως στην περίπτωση που η επιχείρηση αδειοδοτήθηκε με προγενέστερους νόμους; Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση αλλαγής φορέα (μεταβίβαση); Τι προβλέπεται στην περίπτωση μεταβολών, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού, προσθήκης δραστηριότητας σε ήδη υπάρχουσα;

 • Εμείς θα έχουμε υπόψη ότι μεταβολή γνωστοποίησης χρειάζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν τα στοιχεία της δραστηριότητας, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται σε υποβολή ακύρωσης της γνωστοποίησης.
 • Επίσης, μεταβολή στην γνωστοποίηση θα έχουμε και στις περιπτώσεις αλλαγής φορέα για την επιχείρηση και στην προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας.
 • Στην περίπτωση την οποία ο εκσυγχρονισμός ή η ανακαίνιση αφορά στοιχεία της αρχικής που έχουν μεταβληθεί, τοτε απαιτείται πάλι μεταβολή γνωστοποίησης.

Γνωστοποίηση δεν απαιτείται, αν η δραστηριότητα συνεχίζει υπό τον ίδιο φορέα, χωρίς αλλαγές σε σχέση με την τελευταία αδειοδότηση. Τότε, η επιχείρηση οφείλει να προσαρμοστεί και να εφαρμόσει τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και διατάξεις που αφορούν το κομμάτι της λειτουργίας της (υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας, πυρασφάλεια κλπ).

Τι προβλέπει η νέα υγειονομική διάταξη;

 • Με τη νέα υγειονομική διάταξη μεταξύ άλλων ρυθμίζονται θέματα όπως η άσκηση υγειονομικών ελέγχων και ορίζονται οι γενικοί υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι απαιτήσεις υγιεινής έχουν να κάνουν με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα προγράμματα καθαρισμού, απολύμανσης και απεντόμωσης, την εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και με τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση, εφαρμόζοντας τις αρχές του HACCP. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης, ήτοι: αρχείο προσωπικού, καθαρισμού- απολύμανσης, απεντόμωσης – μυοκτονίας, θερμοκρασιών, πρώτων υλών – προμηθευτών και νερού.
 • Γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων ως προς την εκτίμηση επιπέδου κινδύνου και βάσει κριτηρίων κατηγοριοποιούνται σε χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου.
 • Δίνεται έμφαση στη σύνταξη και διατήρηση στην επιχείρηση επικαιροποιημένων διαγραμμάτων ροής των εργασιών της επιχείρησης. Στα διαγράμματα παρουσιάζεται η ροή των διεργασιών στην επιχείρηση και εφόσον είναι αναγκαίο, περιγράφεται η παραγωγική διαδικασία ξεκινώντας από τους χώρους και τον εξοπλισμό και φθάνοντας μέχρι τον τρόπο παρασκευής, συσκευασίας και διάθεσης του προϊόντος. Eντοπίζονται και αναδεικνύονται τα κρίσιμα σημεία και αποτυπώνονται σε σχεδιαγράμματα ανάλογα την περίπτωση και το προϊόν ελέγχου.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι με τις μεταβατικές διατάξεις προβλέπεται η προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων για κάθε περίπτωση που θα διαπιστώνονται ελλείψεις αλλά παράλληλα δε θα θίγονται νομίμως αποκτημένα δικαιώματα για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της υγειονομικής διάταξης και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Fresh Bakery Team

Συντακτική Ομάδα

  ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

  Γραφτειτε στο newsletter μας:

  Εγγραφείτε στο Newsletter μας

  Αποκτήστε δωρεάν την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αρτοποιός ΒΑΖ - Fresh Pastry
  Ταυτόχρονα θα λαμβάνετε newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με όλες τις εξελίξεις στην αρτοποιία - ζαχαροπλαστική.