fbpx

από | Ιούν 20, 2012 | Τεχνικά Θέματα

Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Η νομοθετική καθιέρωση του σήματος ελληνικού προϊόντος, το οποίο θα φέρουν προαιρετικά ως επισήμανση τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα, είναι πλέον γεγονός. Το σχέδιο νόμου έχει πάρει την τελική του μορφή, παρόλο που ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής και τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στα σχόλιά τους.

Σκοπός του σήματος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για το σχέδιο νόμου, είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ώστε να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων και να προβαίνουν σε πολύ συγκεκριμένες αγορές και ενημερωμένες επιλογές. Αποφεύγονται τα φαινόμενα παραπλάνησης μέσω παράνομων ελληνοποιήσεων, επιτυγχάνεται η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό. Διαβάστε το πλήρες περιεχόμενο του σχεδίου νόμου:

Άρθρο 1

Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

1. Θεσπίζεται προαιρετικό σήμα διάκρισης της προέλευσης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό τμήμα. Το σήμα είναι ενιαίο για όλες τις κα- τηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και δεν δύναται να παραπέμπει σε άλλα σήματα. Το ειδικότερο περιεχόμενο και η απεικόνιση αυτού, καθώς και η τυχόν διαγωνιστική διαδικασία για τον σχηματισμό ενός τέτοιου σήματος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Το Σήμα καταχωρίζεται, ως επίσημο σήμα του ελληνικού κράτους, από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Το Σήμα απονέμεται προαιρετικά σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος και δηλώνει ότι τα σημαινόμενα με αυτό προϊόντα και υπηρεσίες έχουν ελληνική προέλευση.

Άρθρο 2 

Επιτροπή Ελληνικού Σήματος

Συγκρότηση – Σύνθεση – Λειτουργία

1. Συνιστάται “Επιτροπή Ελληνικού Σήματος” (ΕΕΣ), με αντικείμενο τη θέσπιση και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών. Η ΕΕΣ, για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως “National Committee Of The Hellenic Trademark”.

2. Η ΕΕΣ συγκροτείται από ως εξής:

α) Το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το Γενικό Διευθυντή Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
β) Τρεις (3) εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Καταχώρισης Σημάτων και ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τιμών Τροφίμων και Ποτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
γ) Τρεις (3) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων με τoυς αναπληρωτές τους.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών με τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων με τον Αναπληρωτή του.
στ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με τον αναπληρωτή του.
ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) με τον αναπληρωτή του.
η) Έναν (1) εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους με τον αναπληρωτή του.
θ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον αναπληρωτή του.
ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) με τον αναπληρωτή του.

3. Τα μέλη της ΕΕΣ υπό στοιχεία ε’ έως ι’ συμμετέχουν στην Επιτροπή κατά περίπτωση, εφόσον συζητείται θέμα της αρμοδιότητάς τους, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προ 10 ημερών, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εφόσον πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής, γενικού ή διατομεακού ενδιαφέροντος, καλούνται υποχρεωτικά όλα τα μέλη.

4. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την έκδοση της απόφασης, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς, εκπρόσωποι των οποίων μετέχουν ως μέλη στην ΕΕΣ, προτείνουν εγγράφως τους εκπροσώπους τους. Ως μέλη της ΕΕΣ επιλέγονται πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές γνώσεις ή με εμπειρία στους επιδιωκόμενους σκο- πούς της. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της ΕΕΣ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της ΕΕΣ παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

5. Η θητεία των μελών της είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα μέλη είναι δυνατόν να ανακληθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του φορέα που τα πρότεινε προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι φορείς προτείνουν στον Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα νέα
μέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας.

6. Ανακαλείται αυτοδικαίως ο διορισμός υπό στοιχεία α’ έως δ’ μέλους το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ. Για την εφαρμογή της παρούσας στα υπόλοιπα μέλη, απαιτείται να έχει προηγηθεί νόμιμη κλήση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος. Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος μέλους ορίζεται νέο, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος. Ο Υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύναται με αιτιολογημένη πράξη να παύσει μέλος της ΕΕΣ και να ζητήσει, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4, τον ορισμό νέου μέλους.

7. Η ΕΕΣ συνέρχεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου τακτικά,  τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα είτε με πρόσκληση του Προέδρου της είτε ύστερα από αίτηση του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των μελών της.

8. Τα μέλη της ΕΕΣ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τους εισηγητές. Χρέη εισηγητών εκτε- λούν, κατά περίπτωση, υπάλληλοι των αρμοδίων Υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Υπ.Ο.Α.Ν), Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Γενικού Χημείου του Κράτους ή εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, καθώς και μεμονωμένοι επιστήμονες – εμπειρογνώμονες που ορίζονται με απόφαση της ΕΕΣ.

9. Η ΕΕΣ εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον Πρόεδρό της ή, σε περίπτωση κωλύματός του, από το νόμιμο αναπληρωτή του, ή μέλος της ΕΕΣ που ορίζεται με απόφασή της.

10. Η ΕΕΣ δύναται να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως και να καλεί ενώπιόν της υπαλλήλους υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα ή άλλα πρόσωπα για παροχή πληροφοριών.

11. Η ΕΕΣ δύναται με απόφασή της να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας ή να δίδει εντολή σε συγκεκριμένα μέλη της για την εξέταση θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη της. Το έργο των επιτροπών και των ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη της ΕΕΣ. Οι μελέτες, τα πορίσματα, οι εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και των ομάδων εργασίας υποβάλλονται στην ΕΕΣ.

12. Κατά τα λοιπά, με την επιφύλαξη και όσων ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΕΣ, εφαρμόζεται ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α’ 45).

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Fresh Bakery Team

Συντακτική Ομάδα

    ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

    Γραφτειτε στο newsletter μας:

    Εγγραφείτε στο Newsletter μας

    Αποκτήστε δωρεάν την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αρτοποιός ΒΑΖ - Fresh Pastry
    Ταυτόχρονα θα λαμβάνετε newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με όλες τις εξελίξεις στην αρτοποιία - ζαχαροπλαστική.